BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w CKiS - specjalista do spraw eksploatacji obiektów

\

Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
na stanowisko: Specjalista do spraw eksploatacji obiektów. 
1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1) wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
       a. obywatelstwo polskie 
       b. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu: budownictwo, architektura lub pokrewne),
       c. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
       d. biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania MS Office,
       e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
       f. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
       g. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.
2) wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:
       a. znajomość obowiązujących aktów prawnych, ustawy prawo budowlane, Kodeksu  
             postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych,      
             ustawy o finansach publicznych,
       b. minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
       c. ogólna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem budynków i obiektów budowlanych,  
            w tym przeglądy techniczne obiektów i urządzeń, roboty remontowe i konserwacyjne, opłaty  
            za media, usługi związane z ochroną mienia i zabezpieczeniem mienia, 
       d.  umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
       e.  prawo jazdy kat B,
       f.  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
        1) Planowanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem budynków i obiektów budowlanych, w tym przeglądy techniczne obiektów i urządzeń, roboty remontowe i konserwacyjne, opłaty za media, usługi związane z ochroną mienia, obsługi urządzeń itp.
        2) Prowadzenie książek obiektów budowlanych, koordynacja i udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych.
        3) Weryfikacja, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, przed skierowaniem jej do realizacji, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami prawa i planowanym zakresem zadania, warunkami umownymi.
        4)  Przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosków w celu wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz przygotowanie i prowadzenie całości postępowań przy zamówieniach, do których nie stosuje się prawa zamówień publicznych, dla zadań związanych z eksploatacją obiektów budowlanych.                                                                            
        5) Sporządzanie umów, aneksów do umów z wykonawcami robót remontowo – budowlanych, usług i dostaw związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz kontrola realizacji umów.
        6) Koordynacja oraz zapewnienie właściwego nadzoru inwestorskiego realizowanych remontów lub inwestycji, w tym:
        a. sprawowanie nadzorów technicznych i/lub wybór inspektora nadzoru,
        b. prowadzenie całości dokumentacji,
        c. przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z odbiorem robót budowlanych i obiektów po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania w zakresie ustalonymnw dokumentacji i umowie,
        d. udział w komisjach odbiorowych robót.
      7) Rozliczanie finansowe i rzeczowe zakończonych robót budowlanych, w tym w szczególności:
        a. potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym i finansowym, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków.
        b. sporządzanie dokumentów OT i PT.
        c. organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
      8) Przyjmowanie wniosków od pracowników świetlic związanych z robotami remontowymi i konserwacyjnymi oraz koordynacja wykonania robót.
      9) Sporządzanie wykazów oraz realizacja zakupów materiałów potrzebnych do wykonywania robót konserwacyjnych na obiektach CKiS.
    10) Sprawdzanie pod kątem merytorycznym faktur i rachunków dotyczących materiałów związanych z robotami konserwacyjnymi, robót budowlanych, usług i dostaw związanych z utrzymaniem i  eksploatacją budynków.
3. Informacje o warunkach pracy  na stanowisku:
        1) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony,
        2) Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku ( możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – windą),
        3) Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
        4) Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
        5) Bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
        6) Obok pracy biurowej praca na stanowisku obejmuje także wyjazdy i prace w terenie.
Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
4. Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie:
      1)  CV i list motywacyjny, 
      2)  Kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy
           i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
      3)  Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:
           a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
           b. korzysta z pełni praw publicznych,
           c.  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
                 oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
           d.  o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,
           e.  posiada nieposzlakowaną opinię,
           f.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  
                potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
                (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
               przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
               rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,
      4)  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Miejsce i termin składania dokumentów:
       1) Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:
        a. osobiście w miejscu składania dokumentów: 
    Sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny, pokój nr 102  w godzinach od 8.00 do 15.00
        b. przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny, 6-060 Chęciny z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Specjalista do spraw eksploatacji obiektów.”  
       2)  Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 20 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Instytucji).
6. Dodatkowe informacje i  uwagi:
       1) Ogłoszenie zamieszcza się na stronie BIP Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz tablicy ogłoszeniowej  Instytucji; 
       2)  Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Janusz  - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach tel. 41-31-51-097;
       3)  Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej;
       4)   Przewidywany termin zakończenia postępowania – do 30 kwietnia 2021 r.;
       5)   Informacje o rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Instytucji;
       6)   Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy;
       7)   Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Instytucji po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.
       8)   Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Chęciny, dnia 31.03.2021
Załączniki: